Privacyverklaring

Privacyverklaring- Algemeen
Whizz U, gevestigd aan Doorvaartstraat 37, 6443 AP Brunssum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://whizz-u.com
Doorvaartstraat 37
6443 AP Brunssum
+31648083284

Irène Bovy is de Functionaris Gegevensbescherming van Whizz U
Zij is te bereiken via info@whizz-u.com

Volgens de wet
Whizz U verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering, en/of het efficiënter maken van de website, voor zover in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Beveiligd
We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens (e-mailadres) passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. De gegevens worden via een veilige verbinding (https) verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database.

Persoonsgegevens die Whizz U verwerkt.
Whizz U verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Whizz U mogelijk verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk zoals het bekijken van embedded YouTube-filmpjes op mijn website )
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app (wanneer je bv. Facebook gebruikt en vrienden van mij bent of mijn bedrijfspagina liked)
– Internetbrowser en apparaat type (bijvoorbeeld wanneer jij een website door mij laat bouwen en wij het daar over hebben.)
– Bankrekeningnummer t.b.v. versturen facturen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Whizz U verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, wanneer jij een website door mij laat bouwen en daarom fotomateriaal of teksten stuurt die op de website geplaatst moeten worden en daar onderstaande uit af te leiden valt:
– ras
– godsdienst of levensovertuiging
– politieke voorkeur
– seksuele leven
– lidmaatschap vakbond
– gezondheid
– strafrechtelijk verleden
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@whizz-u.com, dan verwijderen wij deze informatie.
– burgerservicenummer (BSN) (tbv Belastingdienst op facturen)
– Biometrische gegevens
– Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Whizz U verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Whizz U analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Whizz U volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte (koppelingen met YouTube, Facebook ed).
– Whizz U verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Whizz U neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Whizz U) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Whizz U bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Whizz u hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
Whizz U deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Whizz U blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Whizz U in principe jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Wanneer wij dit toch zouden doen, doen wij dit alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Whizz U gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Whizz U gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een voorbeeld:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Whizz U en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Whizz U een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Whizz U van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@whizz-u.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Whizz U wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Whizz U persoonsgegevens beveiligt
Whizz U neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Irène Bovy via info@whizz-u.com

privacy_statement_16-04-2018